روشهای افزایش کاریزما
 

منابع برای مطالعه بیشتر دانشجویان محترم درس تحلیل پیامهای تبلیغاتی

منابع درسی:

–        پیشه رو، احمد (روشهای تحقیق در ارتباطات) تهران، سیمای شرق ۱۳۸۲

–        فردریک جی، نیکو. رایف. دانیال، (تحلیل پیامهای رسانه ای، کاربرد تحلیل محتوای کمی در تحقیق) مهدوخت بروجردی علوی، تهران، سروش انتشارات صدا و سیما ۱۳۸۱

–        معتمدنژاد، کاظم (روش تحقیق در محتوای مطبوعات) دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی

–        هولستی، آل آر، او، آر، اچ، (تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی) نادر سالارزاده امیری، دانشگاه علوم طباطبایی ۱۳۷۲

–        کیبی یر، آلن (درک فیلم) ترجمه بهمن طاهری، نشر چشمه

–        عابدینی، محمد (روش تحقیق نظری در علوم اجتماعی) انتشارات فروزش

–        حافظ نیا، محمدرضا (مقدمه ای بر روش تدریس در علوم انسانی) انتشارات سمت

–        مارلن ای هنرسون و دیگران (نحوه نگرش سنجی) ترجمه هوشنگ نایبی، تهران، فرهنگ مکتوب ۱۳۸۱

–         دلاور، علی (روش تحقیق در روان شناسی) ویرایش دوم، تهران موسسه نشر ویرایش ۱۳۸۳