روشهای افزایش کاریزما
 

بازاریابی،فرآیندی انسانی بین عرضه و تقاضا