روشهای افزایش کاریزما
 

مجله نظام پزشکی شماره ۱۳۴ – پزشک خانواده یا خانواده پزشک کدام یک اولویت دارند؟

Untitled-1

پزشک خانواده یا خانواده پزشک کدام یک اولویت دارند؟

پزشک خانواده اصطلاحی است آشنا که بارها آن را شنیده ایم و سالهاست که راهکار توسعه و اصلاح نظام سلامت را در گرو تحقق و موفقیت طرح پزشک خانواده می دانیم این پزشکان می بایست نه تنها به درمان بیماران در سطح اول آن بپردازند بلکه مسئول مدیریت سلامت، تامین جامعیت و تداوم خدمات در این حوزه نیز می باشند بنابراین قلمرو فعالیت این پزشکان فقط محدود به شخص بیمار و مرض فعلی وی نمی باشد بلکه می بایست بطور فراگیر و گسترده تر به محیط اجتماعی زندگی و کار مراجعین خود نگاهی داشته باشند. برای تحقق این مهم کلیه دست اندرکاران دولتی- سازمانها و ارگانهای ذی مدخل دانشگاهها و مسئولین و مرتبطین حوزه درمان دست بکار شده اند و نگاه همه این دست اندر کاران و جامعه به یک نفر بسته است او کسی نسیت جز یک پزشک که قرار است بار این مهم به دوش او قرار گیرد و انتظار همه گونه مساعدت – از خودگذشتگی و ایثار از او بعنوان سنگ زیربنای این نظام می رود.

ولی هر پزشک خود نیز دارای خانواده ای است که به خاطر نوع فعالیت وی در مواقعی دچار سختی ها و مشقت هایی می گردند و ساعات زیاد کار پزشکان و عدم امکان اختصاص وقت مناسب به خانواده، از یک طرف، خستگی ناشی از استرس های فراوان محیط کار و در معرض بودن و انتقال بسیاری از میکروبها و ویروسها و استهلاک جسمی و روحی از طرف دیگر خواه ناخواه بر روی خانواده پزشکان تاثیرات خود را می گذارد ولی یکی از مهمترین مشکلات و نگرانی ها که به ذهن و جان پزشکان و خانواده ایشان تاثیر می گذارد. مشکلات معیشتی است کمبود در آمد نگرانی از آینده در ذهن یسباری از افراد این قشر سایه افکنده است.

حال سوال این است که آیا همانقدر که به موضوع بسیار مهم پزشک خانواده پرداخته می شود به موضوع بسیار مهم دیگر که خانواده پزشکان هستند نیز بها داده می شود. آیا سازمان ها و مسئولین اندکی به این موضوع تفکر کرده اند آیا پزشکی که در خانواده خود دچار مشکلات و نگرانی های بی شمار است می تواند وظایف خود را به نحو احسن و با کیفیت مطلوب انجام دهد.

سالهاست که در جایجای دنیا برای افرادی که مسئولیتهای سنگین اجتماعی را بر عهده دارند برنامه ریزی های معیشتی و رفاهی متناسب با جایگاه اجتماعی شان انجام می شود تا ایشان با فراغ بال بتوانند به انجام وظایف خود بپردازند و نهایتاً به همه مسئولین و دست اندرکاران نظام سلامت این وظیفه سنگین را یادآوری می کنیم که در کنار طرح پزشکان خانواده باید طرحی برای خانواده پزشک نیز اندیشیده شود.